တစ်ဖက်လူကိုယ့်ကို ပေးချင်တဲ့ message က ဘာဖြစ်မလဲ ? ( Timeless ) Repost (ရုပ်သံ)

တစ်ဖက်လူကိုယ့်ကို ပေးချင်တဲ့ message က ဘာဖြစ်မလဲ ? ( Timeless ) Repost (ရုပ်သံ)