သိန်း ၉၀ ရင်းပြီး သိန်းတစ်ထောင်ကျော် အမြတ်ရသူနဲ့ သိန်း ၁၆၀ ရင်းပြီး ဘာမြတ်မှ မရသူ

သိန်း ၉၀ ရင်းပြီး သိန်းတစ်ထောင်ကျော် အမြတ်ရသူနဲ့ သိန်း ၁၆၀ ရင်းပြီး ဘာမြတ်မှ မရသူ