အမြင်မသင့်တော်တဲ့ အ၀◌တ်အစားနဲ့ ဘုရားသွားဖူးခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ယဉ်လက်

အမြင်မသင့်တော်တဲ့ အ၀◌တ်အစားနဲ့ ဘုရားသွားဖူးခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ယဉ်လက်