မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ..☁ ကတ်တခုရွေးချယ်ပါ.

မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ..☁ ကတ်တခုရွေးချယ်ပါ.
1...
စီးပွားရေးတွက်မေးထားရင် No
အချစ်ရေးတွက်မေးထားရင် Yes
ငွေကြေးတွက်မေးထားရင် No
ကျန်းမာရေးတွက်မေးထားရင် Yes
လူမှုရေးတွက်မေးထားရင် No
အိမ်ထောင်ရေးတွက်မေးထားရင် Yes
အခြားသောမေးခွန်းတွေအတွက် Yes
2..
စီးပွားရေးအတွက်မေးထားရင် No
အချစ်ရေးတွက်မေးထားရင် Yes
ငွေကြေးတွက်မေးထားရင် No
ကျန်းမာရေးတွက်မေးထားရင် Yes
လူမှုရေးတွက်မေးထားရင် Yes
အိမ်ထောင်ရေးတွက်မေးထားရင် May be
အခြားသောမေးခွန်းတေအတွက် No အခြားတစ်ခုကိုရွေး