စျေးရောင်းပွဲမှာ မလုံမခြုံ ဖြစ်သွားတဲ့ အကြော်သည်လေး ၀ိုင်းခြုံမ

စျေးရောင်းပွဲမှာ မလုံမခြုံ ဖြစ်သွားတဲ့ အကြော်သည်လေး ၀ိုင်းခြုံမ