"ဤစာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ပုဇွန်ထုပ်ဆို လုံးဝ မစားတော့ပါ"

"ဤစာကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ပုဇွန်ထုပ်ဆို လုံးဝ မစားတော့ပါ"