ရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့ လျှပ်စစ်မီး (၃)ရက် ဆက်တိုက် ပြတ်မည်ဟုဆို (အခုလည်း မလာပါဘူး)

ရန်ကုန်မြို့နယ်အချို့ လျှပ်စစ်မီး (၃)ရက် ဆက်တိုက် ပြတ်မည်ဟုဆို (အခုလည်း မလာပါဘူး)